Nieuw in ons activiteitenaanbod
in samenwerking met Stichting Cognitie en Psychose organiseert CCD vier nieuwe activiteiten
 
start 22 maart 2017
 
Achtdaagse cursus Cognitieve Gedragstherapie bij psychose en trauma
Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is niet alleen een resultaatvolle behandeling gebleken bij angst, depressie en hypochondrie, maar ook bij psychosen, schizofrenie en aanverwante co-morbiditeit.

CGt beschouwt de bijzondere percepties (bijv. stemmen) zoals de cliënt die formuleert als valide. Daar wordt niet aan getwijfeld. Problemen bestaan uit onaangename gevoelens, gedragsexcessen of vermijdingsgedrag, en zijn het gevolg van gedachten over bepaalde gebeurtenissen en niet zozeer een gevolg van de gebeurtenis zelf. Door de gedachten eens nader te beschouwen en uit te pluizen,en door nieuw gedrag te proberen, kunnen de problemen verminderd worden.

 
Na afloop van deze cursus kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van verscheidene soorten psychoseklachten (inclusief negatieve symptomen), en op basis daarvan een behandelplan opstellen en uitvoeren in lijn met de CGT protocollen hiervoor. Hierbij ligt de nadruk op cognitieve technieken, gedragsexperimenten en exposure. Acccreditatie als vervolgcursus VGCt is aangevraagd
 
Daarnaast wordt er kennis opgedaan over trauma en psychose, en leren de deelnemers imaginaire exposure toepassen voor de behandeling van PTSS bij patiënten met ook psychose. Dit gaat o.a. om het diagnosticeren van PTSS, het reguleren van de arousal tijden de exposure, omgaan met dissociatie en het uitvoeren van exposure in vivo.
Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie!
 
start 30 november 2016
 
Vierdaagse cursus Cognitieve Gedragstherapie bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een eerste psychotische episode voor gevorderden
Tijdens deze vierdaagse cursus leert u:
* Algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie
   bij allerhande psychopathologie
* Kennis en vaardigheden van algemeen gedragsbeïnvloedende (gespreks)
   technieken
* Kennis van het cognitieve model van de ultrahoog risico patiënt en van psychose
* Specifieke therapeutische deelvaardigheden betreffende cognitieve
   gedragstherapie bij (subklinische) psychose.
* Kennis van werkwijzen en procedures in een Vroegdetectie en Vroegbehandelings
   team
 
Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie!
 
start 1 februari 2017
 
Eendaagse workshop Houd je CGt scherp!
Op deze training van één dag ga je ouderwets aan de slag met vaardigheden op gebied van basale cognitief gedragstherapeutische technieken. Je download het gratis boekje ‘therapeutische technieken en vaardigheden’ van www.gedachtenuitpluizen.nl (waar je overigens ook alle benodigde CGT-formulieren gratis kunt downloaden). Tijdens de bijeenkomst krijg je ook een echt boekje!
 
Per techniek wordt op de training verteld hoe die werkt, wanneer je hem toepast, en wat de valkuilen zijn. Hierbij wordt trans-diagnostisch gewerkt; technieken worden toegepast ongeacht de specifieke stoornis van de patiënten uit je praktijk. Aan bod komen in ieder geval: meerdimensionaal evalueren, taartpunttechniek, gedragsexperimenten opzetten, en exposure volgens recente inzichten (gericht op het bouwen van CS -> no US relaties om tegenwicht te bieden aan problematische CS -> US representaties).
 
Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie!
 
startdatum
in behandeling
 
Driedaagse workshop Psychodiagnostiek en psychologische behandeling van psychotische stoornissen
Er is veel ontwikkeling in het psychose veld. De DSM 5 is uit; er is een stadiëringmodel van psychose beschreven en gevalideerd; er is meer empirische gefundeerde theorie over hoe etiologische risicofactoren, neurobiologische modellen en cognitieve tendensen gezamenlijk verklaren hoe psychosen in elkaar steken en behandeld kunnen worden; en psychologische invalshoeken voor de behandeling van verschillende stadia van de ziekte en verschillende symptomen (ook negatieve symptomen) krijgen steeds meer evidentie en klinische praktijkwaarde. Bovendien wordt steeds duidelijker dat puur het behandelen van de stoornis ook niet voldoende is. Iemands realiteitsbeleving en functioneringsniveau hebben bij uitstek te maken met sociale inbedding. Werken met het sociale steunsysteem, en gericht zijn op herstel en gewenste maatschappelijke rollen zijn daarom onontbeerlijke elementen bij psychose.
 
 
Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie!